Erik Nord,

7. april 2011

 

 

Betalingsvillighet for helsetjenester

 

NOTAT UNDER ARBEID

 

Problemstilling

 

La oss tenke oss en alvorlig, langvarig sykdom som 10.000 personer i Norge til enhver tid har. Sykdommen behandles med legemiddelet ’Bonux’. Et nytt legemiddel, ’Sanux’, er aktuelt som tilleggsbehandling for sykdommen. Det er dokumentert å gi noe symptomdemping i forhold til det symptomnivået som følger med bruk av Bonux. Prisen for tilleggsbehandling med Sanux er 20.000 kroner i året per pasient. Å godkjenne Sanux for forhåndsrefusjon etter Blåreseptforskriften vil koste samfunnet – dvs skattebetalerne -  200 millioner kroner per år. Bør samfunnet være villig til å betale dette beløpet?

     Spørsmålet om grenser for betalingsvillighet i norsk helsevesen ble for alvor reist av Kristiansen (2003) og videreført av Kristiansen og Gyrd-Hansen (2007) og Sælensminde (2007). Dette notatet er en oppfølging av deres arbeid og av arbeid med betalingsvillighetsmetode mer generelt (for eksempel Olsen, 1997, 2004).  I det følgende diskuterer jeg først om måling av berørte pasienters personlige betalingsvillighet for den aktuelle symptomdempingen kan gi svar på spørsmålet i et tilfelle som Sanux. Jeg konkluderer at så ikke er tilfellet og at helsemyndighetene selv – ut i fra eksisterende praksis, prioriteringsverdier og budsjetthensyn - på et friere grunnlag må bestemme grenser for betalingsvillighet. Jeg peker på hensyn som generelt vil influere på myndighetenes de facto praktisering av grenser og på eventuelle framtidige beslutninger om eksplisitte grenser. Herunder peker jeg ikke bare på hovedkriteriene for prioritering i norsk helsevesen, men også på at betalingsvillighet for å spare liv og vinne leveår i en målgruppe trolig øker med risikonivået i målgruppen. Dernest gjør jeg rede for en type data som kan gi helseforetak og Legemiddelverket  veiledning når det gjelder hvor langt man skal strekke seg i betalingsvillighet for tiltak som bedrer pasienters livskvalitet. Til slutt reflekter jeg litt over noen eksempler på særlig kostbare behandlinger og på muligheten av i det hele tatt å sette grenser når en står overfor konkrete enkeltpersoner som faktisk kan reddes ut av livstruende tilstander.

 

 

Offentlig betalingsvillighet bestemt ved observasjon av privat betalingsvillighet

 

Teoretisk utgangspunkt

 

I følge økonomisk velferdsteori vil en rimelig tilnærming til spørsmålet om godkjenning av Sanux for forhåndsrefusjon være (a) å undersøke hvor mye de berørte personene selv i gjennomsnitt ville være villige til å betale for symptomdempingen og (b) se om denne gjennomsnittlige private betalingsvilligheten er minst like stor som kostnaden ved å bruke Sanux. Tankegangen er da litt forenklet sagt følgende: Den private betalingsvilligheten uttrykker hvor høyt de berørte personene verdsetter virkningen av Sanux. Kostnaden forteller hvor mye samfunnsmedlemmene må gi avkall på av andre goder hvis Sanux skal dekkes av det offentlige gjennom beskatning. Er den gjennomsnittlige private betalingsvilligheten for Sanux høyere enn kostnaden, vil den aktuelle pasientgruppens velferdsgevinst mer enn oppveie andre samfunnsmedlemmers velferdstap, og godkjenning av Sanux  for forhåndsrefusjon vil alt i alt gi en velferdsgevinst for samfunnets medlemmer. Isolert sett taler det for at Sanux forsvarer sin pris og at det offentlige, som ’helseforsikringsselskap’ for borgerne, bør være villig til å dekke kostnadene. Er derimot den gjennomsnittlige private betalingsvilligheten lavere enn kostnaden, taler det for at Sanux ikke forsvarer sin pris og følgelig ikke bør dekkes av det offentlige.

 

En innvending mot dette resonnementet er at det har omfordelingsvirkninger samfunnsmedlemmene i mellom å trekke inn den nødvendige skatten på generelt vis og bruke skatteinntekten på den aktuelle pasientgruppen. Slike omfordelingsvirkninger av beskatning er kontroversielle, og motstand mot beskatning utgjør i seg selv en kostnadspost i et regnskap over velferdsgevinster ved å la det offentlige finansiere et legemiddel.

 

Vi skal se at det også er andre innvendinger mot å bruke privat verdsetting målt ved privat betalingsvillighet som kriterium for å avgjøre om det offentlige bør være villig til å dekke kostnadene ved et legemiddel. Men la oss først se hvordan man i prinsippet kunne prøve å klarlegge hva de berørte pasientenes betalingsvillighet for Sanux er.

 

 

Måling av privat betalingsvillighet

 

En mulig tilnærming er at man gjennomfører en undersøkelse i et representativt utvalg av den aktuelle pasientgruppen der man konkret spør hvor mye de berørte personene selv ville være villige til å betale for Sanux hvis de var i en situasjon hvor de faktisk måtte betale for den av egen lomme. En annen tilnærming er imidlertid mer vanlig i helseøkonomi. Den har sine røtter i metoder for verdsetting av liv og helse i nytte-kostnadsanalyser i samferdsels- og miljøvernsektoren. Man gjennomfører spørreundersøkelser der man måler privat betalingsvillighet for å redusere risiko for død ved ulykker. På grunnlag av slike målinger anslås betalingsvillighet for å unngå tap av ett enkelt leveår. Så bruker man verdier for helsetilstander fra QALY-feltet til å anslå betalingsvillighet for det å vinne livkvalitet i et år eller det å vinne et leveår med sykdom eller funksjonshemming av et eller annet slag. Hvert av disse stegene forklares nedenfor.

 

Første steg består for eksempel i at et utvalg subjekter blir bedt om å tenke seg som medlemmer av en befolkning på 10.000 mennesker der 3 personer statistisk sett vil dø som følge av ulykker i løpet av de neste 12 månedene. Et tiltak forventes å redusere antallet slike dødsfall fra 3 til 2. Tiltaket forventes mao å spare ett liv og dermed å redusere risikoen for hver enkelt fra 0,3 til 0,2 promille. Hvert subjekt blir spurt hvor mye han/hun ville være villig til å betale for å spare dette ene livet og dermed også oppnå denne risikoreduksjonen for seg selv. Anta at den gjennomsnittlige betalingsvilligheten i utvalget er 2000 kroner. Da kan den samlede betalingsvilligheten i vedkommende befolkning anslås å være 20 millioner kroner (2000 x 10.000), og dette blir betalingsvilligheten for å spare ett liv.

 

Det neste steget er å anta at betalingsvilligheten for å spare et liv er knyttet til antall leveår som vinnes. Når det sparte livet ikke er nærmere spesifisert, kan det dreie seg om alt fra en ettåring til en hundreåring. I gjennomsnitt vil det vinnes i størrelsesorden 40 leveår hver gang en dødsulykke unngås. En betalingsvillighet på 20 millioner kroner for å spare et liv tilsvarer da en betalingsvillighet for å vinne et friskt leveår på ca 500.000 kroner.

 

Det tredje steget er å anta at betalingsvillighet for livskvalitetsgevinster er proporsjonal med størrelsen av livskvalitetsgevinsten. Størrelsen av livskvalitetsgevinster måles på 0-1 skalaen som brukes i QALY-beregninger ved hjelp av instrumenter som EQ-5D, Health Utilities Index, 15-D osv. Anta at Sanux fører til en forbedring fra 0,7 til 0,8 på denne skalaen. Det tilsvarer en tiendedel av å vinne et friskt leveår. Hvis den gjennomsnittlige private betalingsvilligheten for å vinne et friskt leveår er 500.000 kroner, anslås den gjennomsnittlige private betalingsvilligheten for effekten av Sanux å være 500.000 x 0,1 = 50.000 kroner.

 

I dette eksemplet blir altså resultatet at den gjennomsnittlige private betalingsvilligheten for Sanux anslås å være høyere enn prisen. Ut fra det velferdsteoretiske resonnementet vi begynte med kan det da hevdes at kostnadene ved Sanux bør kunne dekkes av det offentlige.

 

Jeg nevner at talleksemplet ovenfor ikke er helt tilfeldig valgt. Kr. 500.000 er det beløpet Helsedirektoratet tentativt opererer med i dag som verdien av å vinne et leveår (Sælensminde, 2007).

 

 

Innvendinger

 

Det er (i hvert fall) tre typer problemer med det ovenstående.

 

Det ene er at resonnementet forutsetter at individers svar på hypotetiske spørsmål om betalingsvillighet stemmer overens med hva dere maksimale betalingsvillighet faktisk ville være hvis de virkelig måtte betale. Forskningslitteraturen om studier av hypotetisk betalingsvillighet tyder på at forutsetningen av flere grunner ikke er oppfylt. Bl.a. er det vist at den betalingsvilligheten folk oppgir, bare i moderat grad samvarierer med størrelsen av godet det er snakk om. Man får for eksempel nokså like svar enten man spør om en moderat helseforbedring eller en stor helseforbedring, likeledes enten man spør om en liten risikoreduksjon eller en større risikoreduksjon (Olsen et al, 2004, se også Olsen 1997).  Det er et tegn på at individers uttrykte hypotetiske betalingsvillighet har et betydelig innslag av vilkårlighet og ikke reflekterer deres faktiske verdsetting på en god måte. (Samme type innvending kan i noen grad reises mot målinger av ’betalingsvillighet’ når man bruker levetid som ’betalingsmiddel’ i stedet for penger, dvs når man innenfor QALY-feltet stiller spørsmål om verdsetting ved hjelp av standard gamble eller time trade-off, men dette går jeg ikke nærmere inn på her).

 

Det andre problemet er at de data man faktisk har når det gjelder steg 1 ovenfor, dvs om betalingsvillighet for å spare et liv, skriver seg fra andre sammenhenger enn helsevesenets. De gjelder først og fremst betalingsvillighet for å unngå dødsulykker i trafikken. Det er presisert fra både Finansdepartements og Helsedepartementets side at grensene for betalingsvillighet i helsevesenet er avhengig av kontekst og kan være annerledes og videre enn de grensene for eksempel samferdselsmyndighetene legger til grunn ved vurdering av veiprosjekter og trafikksikkerhetstiltak (kommunisert i massemedier, men også i e-post av 30. august 2010 fra Helsedepartementet til Helsedirektoratet). Spesielt gjelder dette fordi betalingsvillighet i samferdselssektoren gjelder sparing av ’statistiske liv’: Man vet ikke konkret hvem som reddes, bare at et ulykkestall i en statistikk reduseres. I helsevesenet retter svært mange programmer og tiltak seg mot klart identifiserbare grupper og enkeltindivider med moralsk og ofte også juridisk rett til hjelp (Kristiansen og Gyrd-Hansen, 2007).

 

Det tredje problemet er at i et land som Norge har samfunnsmedlemmene som kollektiv ønsker om at prioritering av ressursbruk i helsevesenet skal skje på en måte som er rettferdig.  I rettferdighetsvurderingen inngår bl.a. at betalingsvillighet fra det offentliges side bør øke sterkt med hvor alvorlig syke pasientene er. Vektleggingen av alvorlighetsgrad ved prioritering blir ikke tilstrekkelig ivaretatt hvis man bruker livskvalitetsverdier fra f.eks. instrumentet EQ-5D  til å anslå betalingsvillighet for livskvalitetsgevinster slik det er beskrevet i steg 2 ovenfor (som brøker av betalingsvilligheten for å vinne leveår), jfr Nord, 1996; 2001. Betalingsvillighet overfor alvorlig syke vil da bli undervurdert i forhold til betalingsvillighet overfor mindre alvorlig syke. Jeg kommer tilbake til dette nedenfor.

 

I en kommende nasjonal veileder i økonomisk evaluering av helsetiltak som Helsedirektoratet skal utgi, vil det derfor antakelig hete at man ikke kan bygge på data om enkeltindividers hypotetiske betalingsvillighet når man vil prøve å angi hvor langt myndigheter bør være villige til å strekke seg i betalingsvillighet for helsetiltak av ulike slag. I stedet må ansvarlige myndigheter selv – ut i fra eksisterende praksis, prioriteringsverdier og budsjetthensyn - på et friere grunnlag bestemme grenser for betalingsvillighet. Det følgende er noen videre refleksjoner omkring dette.

 

 

Myndighetsbestemt betalingsvillighet for helsetiltak

Prinsipper

Et tiltaks prioritet i det offentlige helsevesen bør bestemmes ut fra forholdet mellom dets verdi (hvor høyt det verdsettes) og dets kostnader. Det betyr at samfunnets betalingsvillighet for et tiltak bør være noenlunde proporsjonal med dets verdi .

De to Lønningutvalgene (1987 og 1997) slo fast at verdien av et helsetiltak i første rekke bestemmes av helseproblemets alvorlighetsgrad og den forventede effekten og nytten av tiltaket. Det er et bytteforhold mellom disse faktorene. Et tiltak med moderat effekt rettet mot en alvorlig tilstand kan for eksempel bli like høyt verdsatt som et tiltak med stor effekt rettet mot en mindre alvorlig tilstand. Det er også slik at nytte vurderes ut fra hva som er mulig å oppnå. Selv om full funksjon og symptomfrihet ofte er uoppnåelig blant kronikere og funksjonshemmede, har det en egenverdi å gjøre det best mulige for hver enkelt pasient og dermed ’realisere den enkeltes potensiale for helse’ (Lønningutvalget 1987).

 Men verdien av et tiltak avhenger også av risikonivå og identifiserbarhet av de som eventuelt vil få glede av tiltaket. Som nevnt foran er betalingsvillighet rimeligvis større når tiltak vil dekke konkrete personers manifeste behov enn når tiltak bare kommer til å slå ut i penere statistikk via risikoreduksjoner i befolkningen, uten at man noen gang får vite hvilke konkrete personer det var som unngikk helsetap som følge av tiltaket. Men også innenfor sistnevnte type tiltak er det forskjeller. Innenfor forebyggende helsearbeid kan man f.eks. skille mellom følgende tre kategorier:

a.       Tiltak for å redusere risiko for tilbakefall eller forverring hos personer med manifest sykdom, for eksempel blodfortynnende medisiner til pasienter som har hatt hjerteinfarkt.

b.      Tiltak overfor individer med kjent forhøyet risiko for dødelig sykdom, som for eksempel medikamentell behandling av pasienter med høyt kolesterol eller blodtrykk.

c.       Tiltak i den alminnelige befolkning, der hver enkelt har liten risiko for sykdom, som for eksempel mammografiscreening for brystkreft blant kvinner 50-59 år.

Disse tre kategoriene kan sees som et hierarki, der den enkeltes risiko for sykdom er lavere desto lenger ned i hierarkiet vedkommende er. Samfunnets følelse av forpliktelse til å gjøre  'alt i sin makt' for enkeltindividet vil derfor trolig være større i kategori a enn b, og større i kategori b enn c. Samfunnets betalingsvillighet for å redde et ’statistisk liv’ er mao formodentlig lavere desto lavere risikonivået er i den aktuelle målgruppen.

Det kommer her i tillegg at når det er snakk om forebygging i form av risikoreduksjon, er livsstilendringer hos den enkelte ofte et aktuelt alternativ til kostbare offentlige tiltak. Dette vil i seg selv tilsi en lavere betalingsvillighet fra samfunnets side. Poenget er kanskje spesielt aktuelt i forbindelse med kategori b (pasienter med kjent forhøyet risiko).

 

 

Forslag mht verdien av å vinne et leveår

 

Kristiansen og Gyrd-Hansen (2007) drøftet en ren rekke mulige grunnlag for å sette en tentativ grense for det offentliges betalingsvillighet for å vinne et leveår. De antydet en grense på i størrelsesorden 400.000 kroner og mente at det å forsøksvis innføre en slik tentativ grense kunne sette i gang i nyttig prosess fram mot mer velfunderte grenser på lengre sikt. Helsedepartementet har siden gitt uttrykk for at det ikke finner en slik generell grense hjelpsom, jfr foran.

 

 

Betalingsvillighet for livskvalitetsforbedringer

 

Anta at Helsedepartementet, med støtte fra Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsevesenet, etterhvert likevel finner det formålstjenlig å angi overfor sykehus og Legemiddelverket tentative øvre grenser for betalingsvillighet for det å vinne leveår, der de tentative beløpsgrensene eventuelt settes ulikt for henholdsvis akutt livredding, livsforlengelse på slutten av livet og tiltak for å redusere risiko av typene a-c ovenfor. Anta for eksempel at for tiltakstype b ovenfor –  dvs. tiltak overfor individer med kjent forhøyet risiko for dødelig sykdom – gis det en tentativ øvre grense for betalingsvillighet på kr. 500.000 for å vinne et leveår. Det finnes undersøkelser om befolkningens prioriteringsverdier som antyder hva en slik grense bør ha som konsekvenser for betalingsvillighet for tiltak som ikke forlenger liv, men som på ulike måter bedrer pasienters funksjon og livskvalitet. Data fra slike undersøkelser kan tenkes å gi veiledning til sykehus og Legemiddelverket i praktisk arbeid med prioriteringer.

    Før jeg redegjør for slike data, la meg først peke på en ikke-farbar vei. Den består i å måle helsegevinster i ’kvalitetsjusterte leveår’ (QALY) og forutsette at helsevesenets mål er å maksimere helse målt i QALYs. Et vunnet frisk leveår er 1 QALY, og enhver livskvalitetsforbedring av et års varighet utgjør en brøkdel av en QALY.  Betalingsvilligheten for en livskvalitetsforbedring kan da anslås ved å kombinere den aktuelle brøkdelen av en QALY med den fastsatte grensen på kr 500.000 for en hel QALY. Består f.eks. livskvalitetsforbedringen i en framgang fra en tilstand som skårer 0.7 til en tilstand som skårer 0.8 (på 0-1 skalaen som brukes i QALY-beregninger), skulle den myndighetsbestemte betalingsvilligheten bli kr 50.000 per år (jfr samme resonnement i avsnittet om privat betalingsvillighet foran).

    Men samfunnets verdsetting av livskvalitetstiltak for ulike pasientgrupper representeres ikke på noen god måte av de helsetilstandsverdiene som brukes i QALY-beregninger. Det er spesielt to forhold som disse verdiene ikke fanger opp. Det ene er vektlegging av alvorlighetsgrad, som innebærer at samfunnet verdsetter en gitt livskvalitetsgevinst høyere jo dårligere helsetilstanden er i utgangspunktet i den aktuelle pasientgruppen. Det andre er at samfunnets verdsetting ikke er proporsjonal med effektstørrelsen, i det rett til realisering av potensialer i grupper med ulike forutsetninger og muligheter for helse betraktes som en grunnleggende verdi.

     For å antyde grenser for betalingsvillighet for livskvalitetsgevinster er det følgelig behov for andre typer data enn konvensjonelle QALY-verdier. Slike data finnes. Samfunnets vektlegging av alvorlighetsgrad og rett til realisering av potensialer er belyst i en rekke studier der befolkningens og helsepolitikeres preferanser for prioritering er undersøkt bl.a. gjennom såkalt antallsekvivalens metode (Nord, 1996). På grunnlag av disse studiene er det foreslått et alternativ til QALYs i helseøkonomiske analyser, basert på at helsetilstander av ulik alvorlighetsgrad gis skårer med en annen struktur enn det som er vanlig i QALY-beregninger. Tabell 1 illustrerer dette med eksempler fra helsedimensjonen ’bevegelighet’: I følge konvensjonell QALY-metode (kolonne 4) vil verdien av en framgang på ett trinn på skalaen være den samme uansett startnivå, og verdien vil være proporsjonal med størrelsen av framgangen (antall trinn). Men i følge skårene i kolonne 5 er verdien av framgang  større jo alvorligere tilstanden i utgangspunktet er, samtidig som verdien av framgang er langt mindre enn proporsjonal med funksjonsforbedringens størrelse. Det kan nevnes at skårene i kolonne 5 har samme struktur som skårer i ’Rosser and Kind Index’ (Rosser og Kind, 1978), som var et av de første livskvalitetsinstrumentene i QALY-feltet og som også bygget på antallsekvivalensmetoden.

       En helseøkonomisk analyse som bruker skårer med slik alternativ struktur kalles ’kostnad-verdi-analyse’ og er anbefalt som supplementsmetode til kostnad-per-QALY-analyse i Legemiddelverkets gjeldende retningslinjer for helseøkonomisk analyse. Poenget her er at for spørsmålet om hvilke grenser Legemiddelverket (og eventuelt andre offentlige helseinstitusjoner) bør sette for betalingsvillighet for livskvalitetsgevinster, gir skårene i prinsippet direkte veiledning. Jeg viser til verdiene av hevninger til nivå 1 angitt i tabellens kolonne 6. Hvis betalingsvilligheten for å vinne et friskt leveår settes tentativt til kr 500.000 (i kontekst c, jfr utgangspunktet ovenfor), følger de andre betalingsvillighetsgrensene i kolonne 7 ved å skalere opp verdiene i kolonne 6 med faktoren 500.000 kroner.

    Skårene i kolonne 5 kan på tilsvarende måte brukes til å anslå betalingsvilligheten for hvilken som helst framgang på 8-trinns skalaen i tabellen. For eksempel vil en framgang fra nivå 5 til nivå 3 gi en verdi på 0.98-0.80 = 0.18, som impliserer en betalingsvillighet på 500.000 x 0.18 = kr 90.000. For en framgang fra nivå 5 til nivå 1 blir verdien 1.00-0.80=0.20, som impliserer en betalingsvillighet på 500.00 x 0.20 = kr 100.000.

     De siste to eksemplene illustrerer at betalingsvillighet i følge tabellen er langt mindre enn proporsjonal med størrelsen av behandlingseffekten. Dette er i samsvar med det forannevnte samfunnsmessige prioriteringsprinsippet om at grupper med ulikt potensiale for helst bør gis rimelig like sjanser til å realisere sine respektive potensialer. Men det betyr at anslagene som kan utledes av kolonne 5, gjelder for tiltak der det best mulige gjøres for vedkommende pasientgruppe. Hvis det er snakk om effekter som er mindre enn det best mulige, må en anta at betalingsvilligheten kan være betydelig mindre.

     Det følger av estimatene for betalingsvillighet i tabell 1 at betalingsvilligheten for å vinne en QALY vil variere med utgangspunktet for QALY-gevinsten. For eksempel vil en heving fra nivå 2 til nivå 1 med varighet i 7 år gi ca 1 QALY (0.14 x 7, jfr kolonne 4). Grensen for betalingsvillighet for dette vil i følge kolonne 7 tentativt være  2.500 x 7 = 17.500 kroner. Dette beløpet kan for eksempel sammenliknes med grensen for betalingsvillighet for en heving fra nivå 5 (skåre = 0,44) til nivå 1. Anta at hevingen har en varighet på 2 år. Det gir i overkant av 1 QALY (0.56 x 2). Betalingsvilligheten per år er i følge siste kolonne kr 100.000, dvs kr 200.000 for to år. Forskjellen mellom kr 17.500 og kr 200.000 reflekterer at verdsetting i følge både offisielle prioriteringsretningslinjer og preferansemålinger i befolkningen øker sterkt med alvorlighetsgraden. Tallene i kolonne 7 er ment å representere (modellere) denne verdistrukturen.

     Tallenes datagrunnlag kan forbedres, og det kan være nødvendig å justere tallene etter nærmere granskning. Men eksisterende data er omfattende, og de harmonerer godt med offisielle verbale retningslinjer for prioritering. Man må derfor kunne si at man trolig treffer bedre hvis man estimerer offentlig verdsetting – og i prinsippet dermed tentative grenser for betalingsvillighet – ved hjelp av tallene i kolonne 5 i tabell 1 enn ved hjelp av de konvensjonelle QALY-verdiene i kolonne 4.

   

 

 

Tabell 1. Eksempler på samfunnsmessige skårer for helsetilstander og impliserte grenser for offentlig betalingsvillighet for livskvalitetetsforbedringer med ett års varighet. Kilde: Nord, 1996.

1

2

3

4

5

6

7

Nivå

Grad av plage.

 

Eksempler på tilstander

(valgt slik at trinnene framtrer som noenlunde like store ut fra en individuell nyttebetraktning, jfr Nord, 1996).

Anslåtte skårer ifølge QALY-instrumenter og gitt forut-setningen om omtrent like trinn.

Skårer ut fra samfunns-messige prioriterings-hensyn.

Verdi av

 å heve

 til nivå 1 i ett år:

 

Anslåtte grenser for betalings-villighet for å heve til nivå 1 i ett år (kr)

1

Ingen

Frisk

1.00

 

1.00

 

 

2

Lett

 

Problemer med å gå mer enn 2 km

0.86

0.9951

0.005

  2.500

3

Moderat

Problemer med å bevege seg i trapper og ute.

0.72

 

0.981

0.02

10.000

4

Betydelig

Problemer med å bevege seg i hjemmet. Trenger hjelp ute og i trapper.

0.58

0.92

0.08

40.000

5

Alvorlig

Kan sitte. Må ha hjelp til å bevege seg.

0.44

 

0.80

0.20

100.000

6

Svært alvorlig

I noen grad sengeliggende. Kan sitte deler av dagen i en stol hvis hjulpet opp av andre.

0.30

0.65

0.35

175.000

7

Helt invalidisert

Permanent sengeliggende.

 

0.15

0.40

0.60

300.000

8

Dødelig

tilstand

Brystkreft med spredning

0.00

0.00

1.00

500.000

 

Note 1: Tallene er noe senket i forhold til originalpublikasjonens tall på grunnlag av seinere vurdering av plausibilitet.

 

Tiltak for å redde konkrete personer i nød

Innenfor sikkerhetsarbeid i veitrafikken har myndighetene anslått en betalingsvillighet på i størrelsesorden 20 millioner kroner for å forebygge at et liv går tapt. Men dette gjelder når man bare vet at antallet dødsfall går ned, uten å vite hvem som blir hjulpet (såkalte 'statistiske liv'). I utgangspunktet vil man tro at samfunnets betalingsvillighet for å forebygge død er langt større når det dreier seg om å redde konkrete personer som er i nød. Da gjør man som regel 'alt i sin makt'. Jeg nevner noen eksempler:

Den dyreste form for sykehusbehandling over lang tid er antakelig dialyse for pasienter med nyresvikt. Behandlingen koster ca. 750.000 kroner i året og pågår typisk over 10-15 år.

Innenfor HVPU er det helt vanlig, og fullt akseptert, at det offentlige har 1-2 millioner kroner årlig i omsorgsutgifter per pasient.

Fra refusjonsordningen for legemidler på blå resept har man et eksempel på at et livreddende medikament for en enkelt pasient koster det offentlige ca. 2.5 millioner kroner per ar (Kogenate for blødersykdom).  I et annet tilfelle (Immunate, også for blødersykdom) er årskostnaden for en pasient 16 millioner kroner. Dette er nesten forbløffende høye tall. De forklares utvilsomt av at det dreier seg om svært få tilfeller, slik at budsjettkonsekvensene likevel blir små.

Men et sted må det gå en grense. For å se det, kan vi gjøre  et tankeeksperiment. Anta at man oppdaget at personer med livstruende kronisk obstruktiv lungesykdom ville få et godt liv hvis de kunne få oppholde seg i månens atmosfære en ukes tid to ganger i året. Man ville neppe av den grunn spandere månereiser på dem. Det går en grense.

Det er på den annen side ikke lett a se hvordan man skal få satt et tak på jordiske utgifter, så lenge det dreier seg om å forhindre at konkrete personer i nød dør og det faktisk finnes teknologi som gjør det mulig å forhindre at det skjer.

En mulig tenkemåte kan imidlertid være følgende: Det offentlige helsevesen er en forsikringsordning vi alle er medlem av. Denne ordningen skal gi oss forsikring opp til et visst beløp, og dette beløpet bør fastsettes så vidt høyt at det meste av det som kan skje med oss, dekkes. Men skulle vi være sa uheldige å pådra oss sykdom hvis behandlingskostnader

overstiger dette beløpet, må vi eventuelt bære det overskytende selv. Makter vi ikke det, er vi i en situasjon som kan sammenliknes med det å få en sykdom som det ikke finnes behandlingsmuligheter for. Begge deler er uflaks, og vi må akseptere at det går an å ha uflaks. Det offentlige helsevesen gir - av rent teknologiske grunner - langt fra 100 prosent sikkerhet for effektiv behandling, og da må vi også kunne leve med en viss usikkerhet begrunnet i økonomisk knapphet.

Før man eventuelt gir seg inn på en slik tankegang i norsk helsevesen, må man se nærmere på hvor omfattende problemet med svært dyre behandlinger er. Ut fra slike data vil man kunne bedømme hvor mye samfunnet ville spare ved ulike øvre grenser for det offentliges utgifter per pasient per år, og vurdere om besparelsene ville forsvare at man ga avkall på den verdien som ligger i at hver enkelt av oss er ubegrenset forsikret. Man må være forberedt på at det ut av dette kunne komme at de svært kostbare tilfellene er svært sjeldne og at gevinsten ved å holde dem utenfor forsikringsordningen ikke ville være stor nok til å forsvare uthulingen av ordningen som sådan.

 

Konklusjon

 

Under arbeid.

 

 

Referanser

 

Kristiansen IS. Hvor mye bør samfunnet være villig til å betale for helseforbedringer.  I Bringedal B et al. Verdien av liv og helse. HERO skriftserie 2003:6. Oslo: Universitetet i Oslo, 2003.

Kristiansen IS, Gyrd-Hansen D. Prioritering og helse – bør det innføres makspris på leveår? Tidskr nor legeforening 2007,127,54-57.

Nord E.  Veiledende verditall for kostnad-nytteanalyser av helsetjenester. Tidsskr Nor Lægeforen 1996,116,3246-3249.

Nord E. Utilities from multi-attribute utility instruments need correction. Annals of Medicine 2001,33,371-374.

Olsen JA. Aiding priority setting in health care: Is there a role for the contingent valuation method? Health Economics 1997,6,603-612.

Olsen JA, Donaldson C, Pereira J. The insensitivity of ‘willingness-to-pay’ to the size of the good: new evidence for health care, Journal of Economic Psychology, 2004, 25, 445-460. 

Lønningutvalg 1: Prioritering I norsk helsevesen. 1987.

Lønningutvalg 2: Prioritering på ny. 1997.

Rosser R, Kind P. A scale of valuations of states of illness: Is there a social consensus? Int J Epid 1978,7,347-358.

Sælensminde K. Helseeffekter i samfunnsøkonomiske analyser. Rapport IS-1435. Sosial- og helsedirektoratet 2007.